سيستم روال ساز

نرم‌افزار مدیریت گردش کار ابزاری برای مدل‌سازی فرآیندهای کاری است که با استفاده از آن، مدیران سازمان می‌توانند با دریافت اطلاعات جدید جریان‌های کاری را تعریف کرده و یا درصورت نیاز در هر زمان تغییر دهند. با طراحی نمودار فرآیند کاری و تعریف مراحل انجام کار، می‌توان اصول مورد نظر برای گردش کار را تعیین و سطوح دسترسی افراد در هر مرحله از کار را مشخص کرد. در ضمن با این کار می‌توان نظارت دقیقی بر نحوه‌ی اجرای فرایندها در سازمان داشت و در صورت نیاز مراحل گردش کار را بهبود بخشید . وظیفه اصلی نرم‌افزار مدیریت گردش کار، تعیین و تعریف پروسه انجام کارها و قواعد دسترسی به کار در وضعیت‌های مختلف در سازمان، مدیریت وظایف اعضای سازمان در فرایندهای کاری و مدیریت اسناد سازمان و موجودیت‌های تجاری است.تعریف نحوه انجام کار شامل تعیین پروسه کلی کار، طراحی گام‌های فرایند، فرم‌های داینامیک وتعیین اسناد موردنیاز در هر گام می‌باشد. طراحی هر بخش با جزئیات شامل تعیین نقش‌های کاربری مجاز برای دسترسی، مشاهده و تغییر فرم‌ها، وضعیت کار و اسناد انجام می‌شود. تاکید بر این نکته ضروری بنظر میرسد که طراحی گردش کار می‌تواند در طی زمان به تدریج با توجه به نیازهای سازمان تصحیح شود.