پیمانو

پيمانو نرم افزاري است براي پيمانکاران و ناظرين که در آن مي توانند قرارداد خود را طبق صورت وضعيت فهرست بها يا ساختار شکست در سامانه ثبت کنند.براي ثبت صورت وضعيت فهرست بها از فهرست بهاي سال جاري که در سامانه تعبيه شده ، استفاده مي شود. پس از ثبت قرارداد ، برآورد و تهيه صورت وضعيت ، صورتجلسه مربوط به آن قرارداد را مي توان توسط پيمانکار يا ناظر مربوطه وارد سيستم کرد.همچنين امکان تحليل و بررسي مواردي از جمله درصد پيشرفت فيزيکي پروژه ها از روي برآورد و صورت وضعيت نيز وجود دارد.