سامانه جامع پايش ترانسفورماتور

سامانه جامع پايش ترانسفورماتور جهت نظارت و کنترل وضعيت ترانسفورماتورهاي برق منطقه اي طراحي شده است. دراین سیستم با استفاده از لایه های اطلاعاتی مربوط به دستگاه های مختلف بر روي سيستم GIS امکان مديريت ، تحليل و تثبيت وضعيت اجرايي ترانسفورماتورها ايجاد شده است. اين سيستم با توجه به مشخص کردن ليست ترانسفورماتورها و مشخصات آنها ، بايگاني ديجيتال ، فرآيندساز پوياي چرخه بازرسي ، آزمايش گازهاي محلول و مشخص کردن تغييرات آنها با استفاده از استانداردهاي معتبر ، کنترل کيفي ترانسفورماتور بر حسب استانداردهاي IEEE و … امکان سنجش و بررسي وضعيت ترانسفورماتورها را بصورت کاملا پويا در اختيار شما قرار مي دهد.